Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Jeżeli jesteście Państwo klientami naszego sklepu internetowego prosimy przejść na stronę naszego sklepu, informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych zawarte są tutaj: https://sklep.midori.pl/polityka-prywatnosci/

Jeżeli nie dokonujecie Państwo zakupów w naszym sklepie a jedynie oglądacie naszą stronę www.midori.pl dotyczą Was jedynie zapisy punktów 14, 15 i 16 poniższej polityki dotyczącej ochrony danych osobowych. Jeżeli wysłaliście Państwo do nas wiadomość e-mail proszę o zapoznanie się z punktem 2 poniższej polityki.

Jeżeli jesteście Państwo naszymi Klientami hurtowymi lub dostawcami, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

Hanmar Joanna Adamczewska Hanna Adamczewska Marzena Kruszyńska spółka jawna z siedzibą w Łodzi (93-121), przy ul. Częstochowskiej 38/52, NIP 728-283-14-30

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i w jaki sposób?

 1. W celu dokonania rozliczeń i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • nazwa firmy
  • imię i nazwisko,
  • adres siedziby,
  • numer NIP,

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
  Te dane przetwarzamy w sposób elektroniczny w naszych systemach księgowych oraz papierowy, w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.

 2. W celu odpowiadania na przesyłaną do nas korespondencję e-mail przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • adres e-mail
  • imię i nazwisko,

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Państwa dane są przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji a następnie usuwane, chyba, że treść korespondencji będzie niezbędna do obrony przed Państwa ewentualnymi roszczeniami – w takim wypadku korespondencja mailowa przechowywana jest do momentu zakończenia sporu. Dane osobowe uzyskane w ten sposób powierzamy firmie hostingowej, która udostępnia naszym skrzynkom mailowym miejsce na swoim serwerze.

 3. W celu przesyłania zdjęć oferty naszych nowych modeli przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • adres e-mail
  • imię i nazwisko
  • nazwa sklepu

  Podstawą takiego przetwarzania danych osobowych jest udzielona wcześniej przez Państwa zgoda. Będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania. Dane te powierzamy firmie hostingowej, która udostępnia naszym skrzynkom mailowym miejsce na swoim serwerze.

 4. W celu założenia i utrzymania w systemie informatycznym naszej strony internetowej Państwa konta klienta, co umożliwia wgląd do zdjęć oferowanego przez nas asortymentu przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • nazwa sklepu
  • miasto
  • imię i nazwisko (sporadycznie)

  Założenie konta zawsze jest poprzedzone uzyskaniem od Państwa zgody i będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania. Te dane powierzamy do przetwarzania firmie hostingowej, ponieważ na jej serwerze utrzymujemy nasza stronę internetową.

 5. W celu kontaktu telefonicznego, w tym SMS w sprawach związanych z realizacją zamówienia przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • numer telefonu,
  • imię i nazwisko

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). Te dane będziemy przetwarzać aż do momentu jej wycofania.

 6. W celu obsługi reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane)
  • nazwę firmy
  • adres siedziby
  • adres do korespondencji
  • numer NIP
  • numer telefonu

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Dane te przetwarzamy do momentu zakończenia obsługiwania danej reklamacji, zwykle przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Dane przetwarzamy w formie papierowej (formularze reklamacji) tworząc tymczasowy zbiór danych osobowych klientów hurtowych, którzy złożyli reklamację. Jeżeli na druku reklamacyjnym są dane osobowe Państwa Klientów detalicznych możecie być spokojni – są u nas bezpieczne.

 7. W celu dostarczania Państwu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej przetwarzamy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • nazwę firmy
  • adres do korespondencji
  • numer telefonu

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy). Państwa dane osobowe powierzamy firmie kurierskiej, która z nami współpracuje. Te dane osobowe przetwarzamy do momentu otrzymania od firmy kurierskiej pieniędzy z pobrania lub wpływu przelewu na nasz rachunek bankowy. Dane przetwarzamy w sposób papierowy (wydruki etykiet adresowych).

 8. W celu prowadzenia ewidencji zrealizowanych zamówień przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko
  • nazwa firmy

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).Ewidencja jest prowadzona w sposób papierowy. Państwa dane przetwarzane są w ten sposób przez jeden sezon.

 9. W celu obsługi zamówień zebranych podczas Targów Mody przetwarzamy takie dane, jak:
  • imię i nazwisko
  • nazwa firmy
  • numer telefonu

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w formie papierowej (wydruki zamówień) oraz elektronicznej (program do ewidencjonowania zamówień). Państwa dane przetwarzane są w ten sposób przez jeden sezon.

 10. Nasza strona korzysta z plików Cookies. Zastrzegamy, że Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, w związku z czym przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, uprzedzamy, że niezbędne jest dokonanie samodzielnie stosownej zmiany w ustawieniach w przeglądarce internetowej. Uprzedzamy równocześnie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej.
  Warte podkreślenia jest, że pliki cookies mają dla nas charakter zanonimizowany, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości. Używamy ich tylko i wyłącznie w celu zarządzania naszą stroną internetową (ich wyłączenie spowodowałoby wadliwe działanie strony co wpłynęłoby na obniżenie funkcjonalności i wrażeń estetycznych z nią związanych) . Nie tworzymy na ich podstawie żadnych analitycznych zestawień.
 11. Narzędzia społecznościowe – na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.
 12. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i który jest własnością firmy hostingowej. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego się korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony, stanowią wyłącznie pomoc do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Prawo wycofania zgody

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie realizacji zamówienia.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 3. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres info@midori.pl.
 4. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

Jakim podmiotom trzecim przekazujemy dane?

Podobnie jak większość przedsiębiorców w bieżącej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania im Państwa danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że podmioty te zobowiązane są zapewnić ochronę danych osobowych, w tym wdrożyć odpowiednich środki techniczne i organizacyjnych celem ochrony Państwa danych. Do takich podmiotów należą: firma hostingowa dostarczająca miejsce na swoim serwerze na nasze skrzynki mailowe oraz stronę internetową, firmy kurierskie, informatycy serwisujący nasz sprzęt oraz oprogramowanie komputerowe (nie udostępniamy im Państwa danych ale może się zdarzyć, że będą mieli do nich wgląd), prawnicy (jeżeli zlecamy im windykację należności). Być może zdarzy się, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, np.organom władzy publicznej, samorządu terytorialnego lub działającym na zlecenie/z upoważnienia organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Współpracujemy także z naszą spółką – córką, która wspiera nas w realizowaniu Państwa zamówień. W tym celu przekazujemy jej Państwa dane potrzebne do wystawienia faktury oraz wysłania do Państwa paczki (adres dostawy). Spółka ta – HMR Sp. z o.o. Przetwarza Państwa dane jedynie w celu wystawienia faktury, dokonania rozliczeń i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Są to takie dane osobowe, jak:

 • nazwa firmy
 • imię i nazwisko,
 • adres siedziby,
 • numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego).

W celu dostarczania Państwu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej nasza spółka córka HMR Sp. z o.o.przetwarza następujące dane osobowe:

 • nazwa firmy
 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy). Państwa dane osobowe powierza firmie kurierskiej, która współpracuje z obydwiema naszymi firmami. Te dane osobowe przetwarza się do momentu otrzymania od firmy kurierskiej pieniędzy z pobrania lub wpływu przelewu na rachunek bankowy. Dane przetwarzane są w sposób papierowy (wydruki etykiet adresowych).

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy jedynie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel lub zgodnie z prawnie obowiązującymi terminami.
Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

Jakie są Państwa uprawnienia?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych.

W związku z powyższym mogą Państwo wystąpić do nas na adres info@midori.pl o:

 • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • zmianę danych osobowych, w tym zaktualizowanie/sprostowanie swoich danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenie danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia skargi

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo wnieść skargę na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Go to top

Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
ROZUMIEM